Zdravotnícke zariadenie AdLa s.r.o. v Prešove v rámci laboratórnej diagnostiky dlhodobo poskytuje diagnostiku v oblasti veterinárnej medicíny. Vzhľadom na stúpajúcu potrebu pre objasnenie chorôb u zvierat (pes, mačka,kôň, hovädzi dobytok, ošipane a hydina) v našom klinicko laboratórnom komplexe predovšetkým poskytujeme laboratórnu diagnostiku v odboroch biochémia a hematológia pre uvedené zvieratá. V neposlednom rade bude do laboratórnej diagnostiky zaradená aj priama diagnostika infekčných ochorení pomocou molekulárno-biologických PCR metód.

 

Úsek klinickej biochémie a imunochémie ponúka veterinárnym zariadeniam široké spektrum laboratórnych vyšetrení pre potreby veterinárnej medicíny: glukózu, močovinu, kreatinín, celkové bielkoviny, elektroforézu, albumín, celkový bilirubín, aspartátaminotransferázu, alanínaminotransferázu, alkalickú fosfatázu, gama-glutamyltransferázu, cholesterol, HDL cholesterol, LDL cholesterol, triacylglyceroly, celkovú a pankreatickú amylázu, laktátdehydrogenázu, lipázu, sodík, draslík, chloridy, vápnik, fosfor, horčík, reaktanty akútnej fázy, reprodukčné hormóny. Na požiadanie veterinárnych pracovísk je biochémia pripravená túto paletu operatívne rozšíriť.

Referenčné hodnoty v klinickej veterinárnej patológii

Referenčné hodnoty v klinickej veterinárnej patológii sa používajú na popis rozptylu látok u zdravých jedincov. Obvykle predstavujú referenčné intervaly, ktoré tvoria 95 percent zdravej populácie. Medzinárodné odporúčania preferujú na stanovenie referenčných hodnôt metódu a priori s neparametrickým určením medzí z najmenej 120 referenčných jedincov. Prijateľnou alternatívnou metódou je aj prenos a validácia predtým stanovených intervalov. Najkritickejšie kroky v stanovení referenčných hodnôt je výber referenčných jedincov, ktorý je založený na dôkladne dokumentovanom systéme kritérií na začlenenie alebo vylúčenie jedincov zo súboru a dôraz na kvalitu analytických postupov použitých pri stanovení. Keď je k dispozícii len malý počet hodnôt, je možné vykonať odhad referenčného intervalu novými metódami, ale referenčné limity takto získané môžu byť veľmi nepresné.

 

Biochemické referenčné hodnoty pre zvieratá môžete násť TU.

 

Hematologické referenčné hodnoty pre zvieratá môžete násť TU.

 

Referenčné hodnoty hormónov pre zvieratá môžete násť TU.

 

Koagulačné referenčné hodnoty pre zvieratá môžete násť TU.

Ochorenia zvierat - Babezióza
Ochorenia zvierat - Lymská borelióza