Späť na novinky

 

 

 

Periostín je osteoblastový špecifický faktor 2 (OSF-2), čo je sekrečný proteín o veľkosti 90 kDa. Ľudský periostín je kódovaný POSTN génom. Periostín funguje ako ligand pre alfa-V/beta-3 a alfa-V/beta-5 integríny, ktoré sú dôležité pre podporu adhézie a migrácie epitelových buniek. Je zapojený do prijímania osteoblastov, ich upevnenia a rozšírenia. Je zložkou extracelulárneho matrixu a je to gla doména faktoru závislého od vitamínu K. Periostín má 6 odlišných izoforiem vzniknutých alternatívnym zostrihom v jeho C-terminálnej oblasti. Je exprimovaný počas ontogenézy. Vysoké hodnoty periostínu boli pozorované pri rôznych typoch nádorov ako neuroblastom, nádor hlavy a krku, nosofaryngeálny karcinóm, pľúcny karcinóm, karcinóm prsníka, karcinóm hrubého čreva, pankreatický adenokarcinóm a nádor vaječníkov. Izoformy periostínu majú zvýšenú expresiu v stromálnych bunkách pri niektorých tumoroch ovárií, prsníka a mozgu. V prípade rakoviny sa periostín viaže na integríny nachádzajúce sa na povrchu nádorových buniek, kde aktivuje signálne cesty sprostredkované Akt/PKB a FAK. To vedie ku zvýšeniu bunkového prežívania, invázie, angiogenézy, tvorby metastáz a epitelovo-mezenchynovému prechodu.

Klinicky význam

Choroba srdcových chlopni – periostín hrá dôležitú úlohu pri vývoji srdcových chlopní a je lokalizovaný na subendoteliálnej vrstve zdravých srdcových chlopní. Jeho hladiny sú vysoké v infiltrovaných zápalových bunkách a myofibroblastoch v angiogénnych oblastiach v prípade aterosklerotického a reumatického ochorenia srdcových chlopní u človeka. Periostín zvyšuje sekréciu matrixových metaloproteináz z intestinálnych buniek chlopni, endoteliálnych buniek a makrofágov.

Pri regenerácií a hojení tkanív – periostín je dôležitý pri regenerácií tkaniva. V zdravej ľudskej koži je periostín exprimovaný v bazálnej vrstve, v epiderme a vo vlasových folikulách spolu s fibronektínom a laminínom γ2. Periostín sa podieľa na hojení rán a je lokalizovaný do extracelulárneho kompartmentu buniek počas remodulácie tkanív, ktorá je spojená s opravou rany. Zvýšená expresia periostínu, ktorá je spojené s regeneráciou tkaniva je prechodná a vrcholí po siedmich dňoch po poranení a potom klesá.

Astma – periostín je spojený s astmou, čo sa momentálne využíva pri podávaní experimentálneho lieku – lebrikizumab.

Rakovina – periostín ma zvýšenú expresiu u niektorých typoch nádorov. Ukázalo sa, že periostín je v glioblastómoch vysoko regulovaný. V gliómoch jeho hladiny korelujú priamo so stupňom nádoru, rekurenciou a nepriamo s prežívaním. Bolo dokázané, že gliómové kmeňové bunky v glioblastómoch vylučujú periostín, ktorý viaže M2 makrofágy spojené s nádorom z periférnej krvi do prostredia nádoru cez αvβ3 integrín signálnu cestu. V tomto prípade periostín funguje ako chemoaktraktant, ktorý podporuje migráciu a inváziu makrofágov a monocytov do glioblastómov. Periostín je markerom malignity gliómu ako aj rekurencie nádorov, čím sa stáva možným terčom terapie, ktorá sa stále naďalej skúma.

V našom laboratóriu stanovuje periostín v sére a v plazme prostredníctvom prostredníctvom sendvičového typu ELISA metódy. Na stenách jamiek v mikroplatne sú naviazané monoklonálne protilátky, na ktoré sa naviažu antigény nachádzajúce sa vo vzorke. Avšak Periostín je rozpoznaný až po pridaní monoklonálnej protilátky značenej biotínom (DET). Potom sa pridá streptavidín-peroxidáza (STREP-HRP) a peroxidázová aktivita je znázornená pomocou substrátu TMB. Intenzita farebnej reakcie je priamo úmerná ku koncentrácií periostínu vo vzorke. Hodnoty ľudského periostínu sa pohybujú v plazme alebo v sére okolo 10 až > 100 ng / ml.

Vyšetrenie v našom laboratóriu uskutočňuje 1-2 krát do mesiaca. Periostín nie je hradený zdravotnými poisťovňami a jeho cena v našom laboratóriu je 15 €.