GDPR


Kto sme?

Spoločnosť Analyticko – diagnostické laboratórium a ambulancie s.r.o. sa venuje hlavne poskytovaniu komplexnej laboratórnej  diagnostiky v odboroch: klinická imunológia a alergológia, klinická biochémia, klinická hematológia, klinická mikrobiológia. Ďalej aj poskytovaniu odbornej ambulantnej starostlivosti v medicínskom odbore: klinická imunológia a alergológia s denným stacionárom a funkčnou diagnostikou, pneumológia a ftizeológia.
Osobné údaje
Osobnými údajmi sú podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.
 • Prečo sú Vám tieto informácie poskytované?
 • Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Transparentnosť spracovania osobných údajov dotknutých osôb je kľúčovým princípom európskeho nariadenia o všeobecných ochranných údajoch (GDPR), ktoré je priamo implementované do Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Tento zákon sa má uplatňovať od 25. mája 2018. Vaše osobné údaje sú spracovávané v súlade s ustanoveniami GDPR a Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Takéto spracovanie zahŕňa zhromažďovanie, ukladanie, používanie, zmenu .
Kto je zodpovedný za spracovanie Vašich osobných údajov?
Spoločnosť: Analyticko – diagnostické laboratórium a ambulancie s.r.o.
Sídlo:Vajanského 1, 080 01  Prešov
IČO:31 718 710
Konáme v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a osobné  údaje, ktoré evidujeme, sú :
 • používané v súlade so zákonom, spravodlivo a v transparentnej podobe,
 • vyzbierané len na opodstatnené účely a nesmú byť použité vo forme, ktorá nie je kompatibilná s popísanými účelmi,
 • relevantné pre účely, ktoré sme Vám popísali v oznámení a ich použitie bude limitované výhradne iba pre tieto účely,
 • presné a aktualizované,
 • držané v evidencii len po dobu, ktorá je relevantná s účelmi, s ktorými sme Vás oboznámili,
 • uchovávané v bezpečných podmienkach.
Kto je v spoločnosti Zodpovedná osoba (DPO)?
Kontaktné údaje (DPO)
RNDr. Anikó Kužmová
Vajanského 1
080 01  Prešov
Slovenská republika
gdpr@adla.sk
Kto je príslušným orgánom dohľadu nad ochranou osobných údajov?
Úrad pre ochranu osobných údajov
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
statny.dozor@pdp.gov.sk
+421 /2/ 3231 3214
Prečo musí spoločnosť zhromažďovať a uchovávať moje osobné údaje? Ako bude spoločnosť používať osobné údaje, ktoré o mne zhromažďuje?:
 • zdravotná poisťovňa dotknutej osoby,
 • ochrana majetku prevádzkovateľa,
 • iní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti poskytujúci zdravotnú starostlivosť dotknutej osobe.
Spoločnosť bude odovzdávať vaše osobné údaje tretím stranám bez vášho predchádzajúceho súhlasu za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti. Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje dotknutej osoby nasledovným príjemcom:
 • zdravotná poisťovňa dotknutej osoby,
 • iní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti poskytujúci zdravotnú starostlivosť dotknutej osobe.
Spoločnosť spracúva osobné údaje na V zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby v súlade s registratúrnym plánom. Aké máte práva ako dotknutá osoba?
 • Právo na prístup – máte právo požiadať o kópiu informácií, ktoré máme o vás.
 • Právo na opravu – máte právo na opravu údajov, ktoré o vás vedieme, ktoré sú nepresné alebo neúplné.
 • Právo na zabudnutie – za určitých okolností môžete požiadať o vymazanie údajov, ktoré máme o vás, z našich záznamov.
 • Právo na obmedzenie spracovania – ak sa uplatňujú určité podmienky na to, aby mali právo obmedziť spracovanie.
 • Právo na prenosnosť – máte právo mať údaje, ktoré uchovávame o vás, prevedené na inú organizáciu.
 • Právo na námietku – máte právo vzniesť námietky voči určitým typom spracovania, ako je napríklad priamy marketing.
 • Právo na námietku proti automatizovanému spracovaniu vrátane profilovania – máte tiež právo na právne účinky automatizovaného spracovania alebo profilovania.
 • Právo na súdne preskúmanie: v prípade, spoločnosť odmietne vašu žiadosť na základe práva na prístup, poskytneme vám dôvod, prečo. Máte právo sa sťažovať, ako je uvedené v doložke nižšie.
Ako si môžete svoje práva uplatniť?
Ak si chcete uplatniť svoje práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, použite odkaz v dolnej časti dokumentu na webovej stránke, kde sa nachádza žiadosť o prístup k predmetu REC 4.2. Vyplnením a zaslaním tejto žiadosti na mailovú adresu: gdpr@adla.sk a následnej identifikácie, Vás, ako dotknutej osoby, na základe uvedených údajov v žiadosti, túto zaregistrujeme a vybavíme v zákonnej lehote. V prípade Vašej žiadosti o opravu alebo výmaz, o tomto informujeme prípadného príjemcu Vašich osobných údajoch. Príslušná osoba pre ochranu osobných údajov, je tiež k dispozícii na zodpovedanie akýchkoľvek otázok, k zmieňovanému. V prípade, že si želáte podať sťažnosť na spracovanie Vašich osobných údajov spoločnosťou (alebo tretími stranami), alebo na spôsob, ako bola Vaša sťažnosť vybavená, máte právo podať sťažnosť prevádzkovateľovi, alebo priamo dozornému orgánu.