Zabezpečenie kvality


Manažment spoločnosti AdLa s.r.o., Prešov,  trvale usiluje o najnovšie trendy pri dosahovaní vysokej úrovne kvality poskytovaných služieb. V laboratórnej diagnostike sa kvalita dá preukázať, presne špecifikovať, exaktne merať a kvantifikovať a následne vytvárať predpoklady na jej kontinuálne zlepšovanie. Dominantnú úlohu v zabezpečení analytickej kvality má vnútorná kontrola a externé hodnotenie kvality. Základným cieľom laboratórií je hodnotenie kvality. Proces posudzovania je založený na princípe porovnávania dosahovanej úrovne s nastavenými kritériami kvality. Zabezpečenie kvality nie je iba zložkou procesu riadenia kvality, ale jeho konečným výsledkom. Komplexný proces riadenia kvality sa skladá   zo šiestich základných zložiek, ktoré predstavujú uzavretý cyklus:

(1) laboratórne procesy (príručka kvality, štandardné pracovné postupy, personál, dokumentácia);

(2) Interná kontrola kvality (verifikácia  metód, štatistické kontrolné programy, monitorovanie kvality, detekcia a identifikácia chýb, náprava nedostatkov);

(3) nezávislé hodnotenie kvality (účasť v programe Externého hodnotenia kvality);

(4) náprava nedostatkov a zlepšenie kvality  (zamerané na stanovenie príčin a zdrojov problémov identifikovaných pri kontrole a hodnotení kvality);

(5) plánovanie kvality (výber a verifikácia nových metód);

(6) kritériá kvality  (analýzy sú spoľahlivé, ak výsledky kontrolných skúšok spĺňajú stanovené limity akceptačných kritérií).