Politika kvality


Politika kvality v spoločnosti Analyticko-diagnostické laboratórium a ambulancie, s.r.o., Vajanského 1, Prešov,  (ďalej len AdLa s.r.o.) predstavuje systematickú starostlivosť o poskytovanú zdravotnú starostlivosť, ktorá napĺňa znaky vysokej kvality, uspokojuje špecifické požiadavky lekárov a maximalizuje prospech pre pacienta. Zavedenie kvality do zdravotníckej starostlivosti je náročné a dlhodobé a preto vedenie spoločnosti neustále sleduje spokojnosť s poskytovaním diagnostických a liečebno – preventívnych činností v oblasti imunológie a alergiológie, klinickej biochémie a hematológie, mikrobiológie a molekulárnej diagnostiky. Hlavným cieľom AdLa s.r.o. je svojou činnosťou a inovačnými schopnosťami dosahovať trvalé uznanie lekárov, pacientov a ostatných zainteresovaných strán. Vďaka svojim doterajším výsledkom má AdLa s.r.o. všetky predpoklady na dobré fungovanie, ďalší rozvoj a rast. Za 21  rokov svoje existencie si spoločnosť vybudovala s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a svojimi partnermi pevné a korektné vzťahy. Analyticko-diagnostické laboratórium a ambulancie, s.r.o.  je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti s dobrým imidžom nielen v širšom regióne východného Slovenska, ale aj v celej Slovenskej republike. Ambíciou AdLa s.r.o. je zostať v regióne naďalej lídrom v poskytovaní diagnostickej a liečebno – preventívnej starostlivosti v oblasti imunológie a alergiológie.  Spoločnosť AdLa s.r.o. vytvára potrebné finančné a materiálové zdroje na zabezpečenie kontinuálneho zvyšovania kvality poskytovanej diagnostickej a liečebno–preventívnej starostlivosti o pacientov. Spoločnosť AdLa s.r.o. nepretržite zlepšuje priestorové, technologické a prístrojové vybavenie laboratórií a ambulancií. Pracovníci spoločnosti sú kľúčovým predpokladom dosahovania kvalitných služieb. Spoločnosť AdLa s.r.o. preto dbá na spokojnosť zamestnancov a radí ju k motivačným princípom trvalého  zlepšovania kvality a rozvoja výkonnosti. Každý zamestnanec spoločnosti sa podieľa na kvalite poskytovania zdravotnej starostlivosti a laboratórnych služieb. Zabezpečovanie kvality – uspokojovanie potrieb lekárov a pacientov je prvoradou povinnosťou každého zamestnanca spoločnosti. Vedenie spoločnosti pestuje vzťah osobnej cti a zainteresovanosti personálu ku kvalite. Všetky činnosti, ktoré majú vplyv na kvalitu zdravotnej starostlivosti, môžu byť v spoločnosti AdLa s.r.o. vykonávané iba kompetentným a plne kvalifikovaným personálom. Každý zamestnanec spoločnosti je zodpovedný predovšetkým za kvalitu svojej činnosti. Neustále a všestranné vzdelávanie zamestnancov všetkých úrovní umožňuje zachytiť súčasný svetový trend zvyšovania spôsobilosti k dosahovaniu požadovanej kvality. Preto si všetci zamestnanci nepretržite a plánovite zvyšujú svoju kvalifikáciu a dokazujú to predpísaným kreditným systémom. Manažment spoločnosti AdLa s.r.o. dbá na dobré vzťahy so zdravotnými poisťovňami a odbornou lekárskou verejnosťou a snaží sa o sústavné vyhľadávanie, vytváranie a udržiavanie vzájomne výhodných dlhodobých vzťahov so zákazníkmi, ktorí kladú dôraz na kvalitu. Dodávané laboratórne nálezy zohľadňujú všetky zákonné požiadavky podľa medzinárodných štandardov a najprísnejších kritérií kvality.   Na komplexné riadenie kvality AdLa  s.r.o. vybudovala systém riadenia kvality podľa požiadaviek normy ISO/IEC 15189:2012. Dokumentovaný systém riadenia kvality je založený na najmodernejších znalostiach z oblasti riadenia kvality a pravidelného hodnotenia dosiahnutej úrovne  tak, aby spĺňal požiadavky kladené na systém riadenia kvality v zmysle medzinárodných noriem kvality platných pre medicínske laboratóriá.