Cenník vyšetrení pre samoplatcov


Cenník vyšetrení pre samoplatcov platný od 18.10.2021
 
Vyšetrenie Materiál / Vzorka Cena
Biochémia  
Základná biochémia Materiál / Vzorka Cena
Glukóza kapil.krv/sérum/plazma 0,50
Urea moč/sérum 1,00
Kreatinín moč/sérum 1,50
Cystatín C sérum 11
Kyselina močová moč/sérum 1,50
Celkové bielkoviny sérum 0,50
Albumín sérum 0,50
Bilirubín celkový sérum 0,50
Bilirubín priamy sérum 0,50
AST sérum 0,50
ALT sérum 0,50
GMT sérum 0,50
ALP sérum 0,50
Amyláza celková moč/sérum 2,00
Amyláza pankreatická moč/sérum 2,00
Lipáza sérum 2,00
LDH sérum 0,50
HBDH sérum 0,50
Elektrolyty a minerály Materiál / Vzorka Cena
Na moč/sérum 0,40
K moč/sérum 0,40
Cl moč/sérum 0,40
Ca moč/sérum 0,40
Ca ionizovaný sérum 0,20
Mg moč/sérum 0,50
P moč/sérum 0,50
Zn sérum 4,20
Lipidový panel Materiál / Vzorka Cena
Cholesterol sérum 1,50
HDL Cholesterol sérum 1,50
LDL Cholesterol sérum 1,50
Triacylglyceroly sérum 1,50
Anémie Materiál / Vzorka Cena
Fe sérum 0,70
CVK Fe sérum 3,90
VVK Fe sérum 0,20
Feritín sérum 11,20
Transferín sérum 3,50
Vitamín B12 sérum 11,60
Kyselina listová sérum 11,20
Diabetes Materiál / Vzorka Cena
Glykovaný hemoglobín krv s EDTA 13,00
Inzulín sérum 8,00
C-peptid sérum 6,00
Mikroalbumín – MAU moč zbieraný 1,80
Markery zápalu Materiál / Vzorka Cena
CRP sérum 3,20
ASLO sérum 3,00
RF sérum 3,00
Prokalcitonín sérum 12,00
IL6 sérum 12,00
α-1-antitrypsín sérum 2,50
Prealbumín sérum 2,90
beta2 mikroglobulín sérum 11
Kardiálne markery Materiál / Vzorka Cena
CK sérum 0,70
CK MB sérum 4,00
Troponín T sérum 20,00
NT-proBNP sérum 48,90
Myoglobín sérum 7,50
Štítna žľaza Materiál / Vzorka Cena
TSH sérum 8,50
FT3 sérum 5,00
FT4 sérum 5,00
anti-TPO sérum 15,00
anti-TG sérum 15,00
anti-TSHR sérum 25,00
Tyreoglobulín sérum 6,00
Tumorové markery Materiál / Vzorka Cena
CEA sérum 7,00
CA 19-9 sérum 14,00
CA 125 sérum 14,00
HE-4 sérum 22,00
CA 15-3 sérum 14,00
NSE sérum 27,80
CYFRA 21-1 sérum 19,00
PSA sérum 16,00
Free PSA sérum 23,00
AFP sérum 5,00
HCG sérum 8,50
HCG+β podjednotka sérum 12,00
Kostný metabolizmus Materiál / Vzorka Cena
Osteokalcín sérum (chladiace médium) 18,70
β-CrossLaps sérum 16,30
PTH-I sérum 15,20
Vitamín D sérum 20,00
Základná imunológia Materiál / Vzorka Cena
IgG sérum 2,00
IgA sérum 2,00
IgM sérum 2,00
IgE sérum 5,00
IgD sérum 4,80
C3 komplement sérum 2,00
C4 komplement sérum 2,00
CIK sérum 0,60
inhibítor C1 esterázy sérum 3,00
Podtriedy IgA-1, IgA-2 sérum 21,60
Podtriedy IgG-1, IgG-2, IgG-3, IgG-4 sérum 24,00
anti IgA izotyp IgG sérum 13,00
CH50 sérum 3,20
Frakcie bielkovín Materiál / Vzorka Cena
Kostný izoenzým ALP sérum 7,50
Elektroforéza bielkovín sérum 6,00
Elektroforéza izoenzýmov ALP sérum 7,50
Imunofixácia bielkovín sérum 11,50
Reprodukčné hormóny Materiál / Vzorka Cena
LH sérum 5,00
FSH sérum 5,00
Estradiol sérum 5,00
Prolaktín sérum 5,00
Progesterón sérum 5,00
Testosterón celkový sérum 6,00
SHBG sérum 17,00
anti-Műllerov hormón sérum 10,00
DHEA-sulfát sérum 15,50
Nadobličky Materiál / Vzorka Cena
Kortizol sérum 11,00
ACTH plazma 11,00
Trobofilné stavy Materiál / Vzorka Cena
Homocysteín plazma 9,50
Vnútorné prostredie – ABR Materiál / Vzorka Cena
ABR kapilárna krv 5,00
Moč Materiál / Vzorka Cena
Addisov sediment moč zbieraný 1,60
Chemické vyšetrenie moč 0,80
Močový sediment moč 2,00
Stolica Materiál / Vzorka Cena
Kalprotektín stolica 15,00
Okultné krvácanie stolica 3,00
H.pylori antigén stolica 3,00
Sliny Materiál / Vzorka Cena
PEP test sliny 40,00
Predoperačné vyšetrenia Materiál / Vzorka Cena
HBsAg sérum 6,00
HBsAg konf. sérum 10,00
anti-HCV sérum 4,00
HIV 1+2 protilátky + Ag sérum 8,00
Syphilis RPR sérum 1,00
Hematológia  
Krvný obraz + 5-parameter dif krv s EDTA 2,00
Krvná skupina + Rh faktor plná krv/sérum 6,50
PT (Quick) plazma 2,00
APTT – protrombínový čas plazma 2,00
PT – Trombínový čas plazma 2,00
D-dimér plazma 5,00
Fibrinogén plazma 4,00
Imunológia  
Alergológia Materiál / Vzorka Cena
IgE sérum 5,00
Absolútny počet eozinofilov krv s EDTA 1,50
PANEL 1 – Pediatricko – inhalačný sérum 91,70
PANEL 2 – Pediatrický sérum 114,60
PANEL 3 – Inhalačný sérum 91,70
PANEL 4 – Atopický sérum 91,70
PANEL 6 – Potravinový sérum 91,70
PANEL – Alex sérum 220,00
Špecifické IgE protilátky podľa zoznamu ( viď. príloha TU ) sérum 11
Komponentová diagnostika Materiál / Vzorka Cena
Komponentová diagnostika podľa zoznamu ( viď. príloha TU ) sérum 11
Bunková imunita Materiál / Vzorka Cena
Imunoprofil – základný: CD3, CD19, CD4, CD8, CD16+56 krv s EDTA 60,00
Imunoprofil – aktivovaný 1:CD3, CD19, CD4, CD8, CD16+56, CD3/ HLA-DR krv s EDTA 66,00
Imunoprofil – aktivovaný 2: CD3, CD19, CD4, CD8, CD16+56, CD3/ HLA-DR, CD8/CD28 krv s EDTA 77,00
Imunoprofil – aktivovaný 3: CD3, CD19, CD4, CD8, CD16+56, CD8/CD28 krv s EDTA 66,00
CD antigén:CD2,CD3, CD4, CD8, CD5, CD7, CD9, CD10, CD11a, CD11b, CD11c, CD13, CD14, CD15, CD57, CD19, CD20, CD21, CD27, CD22, CD23, CD24, CD25, CD28, CD33, CD34, CD38, CD41, CD45, CD45RA, CD45RO, CD61, CD69, CD79a, CD79b, Glycophorin A, CD117, CD138, MPO krv s EDTA 11,00
CD57 (chronická borelióza) krv s EDTA 25,00
HLA-B27 krv s heparínom 16,00
CVID (BEŽNÁ VARIABILNÁ IMUNITNÁ DEFICIENCIA) krv s EDTA 60,00
T-regulačné lymfocyty krv s EDTA 35,00
Th17 krv s EDTA 66,00
Imunofenotypizácia BAL(Bronchoalveolárna laváž) BAL 45,00
Fagocytová aktivita (FA), Fagocytárny index (FI) krv s heparínom 8,00
Oxidatívne vzplanutie granulocytov (spontánne, aktivované) krv s heparínom 8,60
BAT – Bazofilaktivačný test (1 alergén) krv s heparínom 50,00
Antifosfolipidový syndróm / Trombózy Materiál / Vzorka Cena
Anti-Kardiolipín skríning IgA/IgM/IgG sérum 7
Anti-Kardiolipín IgG,IgM sérum 14
Anti-β2 Glykoproteín IgG,IgM sérum 14
Anti-Protrombín IgG,IgM sérum 14
Anti-Fosfatidylserín IgG,IgM sérum 14
Anti-Fosfatidylinositol IgG,IgM sérum 14
Anti-Annexin V IgG,IgM sérum 14
Autoimunita Materiál / Vzorka Cena
ANA skríning – autoprotilátky triedy IgG sérum 6,90
ANA konfirmácia – autoprotilátky triedy IgG sérum 100,80
ANA IF – autoprotilátky triedy IgG sérum 4,50
ENA skríning sérum 6,90
DNP sérum 4,60
anti ds DNA sérum 6,90
anti ds DNA IF sérum 2,00
ANCA sérum 6,90
autoprotilátky triedy IgG (MPO) – myeloperoxidáza sérum 8,40
autoprotilátky triedy IgG (PR-3) sérum 8,40
Saccharomyces cerevisiae, protilátky triedy IgA, IgGskrín sérum 4,60
anti CCP sérum 6,90
Autoprotilátky triedy IgG (anti MCV) – mutovaný citrulínový vimentín sérum 6,90
Celiakia Materiál / Vzorka Cena
Gliadín – protilátky triedy IgA, IgG (AG AbIgA,AGAbIgG) sérum 9,20
Gliadín deaminovaný – protilátky triedy IgA, IgG sérum 9,20
HLA-DQ2, HLA-DQ8 – celiakia krv s EDTA 76,40
Autoprotilátky triedy IgA, IgG (tTGAbIgA,tTGAbIgG) – tkanivová transglutamináza sérum 27,60
EMA sérum 8,00
Potravinová intolerancia Materiál / Vzorka Cena
DAO sérum 9,20
Kazeín – protilátky triedy IgA,IgG sérum 9,20
Laktóza – protilátky triedy IgA,IgG sérum 9,20
Beta – Laktoglobulín – protilátky triedy IgA,IgG sérum 9,20
Sója – protilátky triedy IgA,IgG sérum 9,20
Ovalbumín – protilátky triedy IgA,IgG sérum 9,20
Kravské mlieko – protilátky triedy IgA, IgG proti proteínom sérum 7,60
Laktózová intolerancia krv s EDTA 30,00
Humorálna imunita Materiál / Vzorka Cena
IgG sérum 2,00
IgA sérum 2,00
IgM sérum 2,00
IgE sérum 5,00
IgD sérum 4,80
C3 komplement sérum 2,00
C4 komplement sérum 2,00
CIK sérum 0,60
inhibítor C1 esterázy sérum 3,00
Podtriedy IgA-1, IgA-2 sérum 21,60
Podtriedy IgG-1, IgG-2, IgG-3, IgG-4 sérum 24,00
Anti-IgA izotyp IgG sérum 13,00
CH50 sérum 3,20
MBL – Human Mannose Binding Protein sérum 15,00
ECP sérum 9,20
Tryptáza sérum 9,20
Mikrobiológia  
Vírusy Materiál / Vzorka Cena
CMV IgG, IgM sérum 9,00
EBV IgG, IgM, sérum 20,00
EBNA IgG IgM sérum 20,00
HSV 1+2 IgG, IgM sérum 22,00
VZV IgG, IgM sérum 22,00
RSV IgG, IgM sérum 10,00
Chrípka typ A – IgG, IgM sérum 10,00
Chrípka typ B – IgG, IgM sérum 10,00
Adenovírus IgG, IgA sérum 10,00
Parvovírus B 19 IgG, IgM sérum 10,00
Osýpky IgG, IgM sérum 20,00
Varicella zoster IgG, IgM sérum 20,00
COVID-19 (SARS-Cov-2) Materiál / Vzorka Cena
RT-PCR test Výter z nosa a ústnej dutiny 35,00
RT-PCR test Kloktací test 35,00
COVID-19 IgA/IgM/IgG protilátky po prekonaní ochorenia (Výsledok do 2-3 prac. dní) Sérum 35,00
COVID-19 IgG/IgM protilátky rýchlotest (Výsledok do 20-30 minút) Odber krvi z prsta 27,00
COVID-19 IgG/IgM protilátky po očkovaní (Výsledok do 2-3 prac. dní) Sérum 30,00
Baktérie Materiál / Vzorka Cena
Borrelia burg. IgG, IgM sérum 28,00
Borrelia burg. – Western blot sérum 92,00
Helicobacter pylori IgG, IgA sérum 10,00
Bordetella pertussis IgG, IgA sérum 8,00
Mycoplasma pneumoniae IgG, IgA, IgM sérum 14,00
Chlamydia pneumoniae IgG, IgA, IgM sérum 14,00
Chlamydia trachomatis IgG, IgA sérum 14,00
Yersinia enterocol. IgG, IgA sérum 10,00
Parazitárne infekcie Materiál / Vzorka Cena
Toxoplasma gondii IgG, IgM sérum 28,00
Toxoplasma gondii avidita IgG sérum 12,50
Postvakcinačné protilátky Materiál / Vzorka Cena
Haemophilus influenzae IgG sérum 10,00
Tetanus (tetanový toxoid), protilátky sérum 10,00
PCP IgG sérum 10,00
Latentná tuberkulóza Materiál / Vzorka Cena
Quantiferon TB Gold krv s heparínom 50,00
T-SPOT TB (IGRA test) – Test na latentnú tuberkulózu krv s heparínom 42,00
Huby a Kvasinky Materiál / Vzorka Cena
Candida albicans IgG,IgA,IgM sérum 20,00
Aspergillus fumigatus IgG,IgA,IgM sérum 20,00
PCR Diagnostika  
Respiračný vírusový panel (RSV,SARS-CoV-2,Influenza A/B,Adenovírus) výter z nosohltana 40,00
Respiračný panel RB-8 (Streptococcus pn.,Mycoplasma pn.,Chlamydophila pn.,Legionella pn.,Haemophilus influenzae,Bordetella pertussis/parapertussis,Moraxella catarrhalis) výter z nosohltana 40,00
Urogenitálny panel STI–7 (Chlamydia trachomatis,Neisserria gonorrhoeae,Mycoplasma hominis,Mycoplasma genitalium,Ureaplasma species,Trichomonas vaginalis) genitálny výter 40,00
Urogenitálny panel STI–7 PLUS (Candida albicans,Gardnerella vaginalis,Haemophilus ducreiy,Herpes simplex virus 1/2,Streptococcus agalactiae,Treponema pallidum) genitálny výter 40,00
Borrelia burgdorferi krv s EDTA, likvor, kožná biopsia, kliešť 20,00
EBV krv s EDTA 40,00
Reprodukčná imunológia  
MUŽ Materiál / Vzorka Cena
Kvalita ejakulátu (SpermFlow) ejakulát 40,00
SperMar IgG, IgA ejakulát 10,00
ApoFlow ejakulát 10,00
Anti-sperm sérum 10,00
ŽENA Materiál / Vzorka Cena
Anti-sperm sérum 10,00
Anti-ovarium sérum 10,00
Anti-zona pellucida sérum 10,00
(IL-2, IL-4, Interferón-γ, TNF-α) krv s heparínom 90,00
celková suma: