Analyticko-diagnostické laboratórium a ambulancie, s.r.o., Prešov


Laboratórium klinickej biochémie a imunochémie
Laboratórium klinickej biochémie a imunochémie predstavuje konsolidované laboratórne pracovisko všeobecnej klinickej biochémie, imunochémie a špecializovaných biochemických vyšetrení zlúčených do jedného systému. Vyznačuje sa pokročilou prístrojovou integráciou, technologickou flexibilitoua zastupiteľnosťou, vysokým stupňom automatizácie prevádzkových procesov, krátkym TAT, jednotnou logistikou, bezpečnosťou dát a efektívnym riadením kvality. Všeobecná klinická biochémia je akreditovaným pracoviskom, ktoré poskytuje kompletný laboratórny servis biochemických vyšetrení metabolitov, enzýmov, elektrolytov a iónov, lipidov, proteínov, krvných plynov a ABR, základnej a špecializovanej močovej analytiky a vyšetrení v stolici. Imunochemické pracovisko poskytuje širokú paletu špecifických proteínov, markerov zápalu a humorálnej imunity. Zatiaľ ako jediné pracovisko v SR vykonáva PLAC Test (vyšetrenie katalytickej koncentrácie Lp-PLA2 = fosfolipázy A2 asociovanej s lipoproteínmi), ktorý je vhodný na riadenie liečby osôb so stredným a vysokým rizikom srdcovo-cievnych ochorení. PLAC Test je unikátny, poskytuje informáciu, ktorá je tradičným rizikovým faktorom ukrytá. Pracovisko špecializovaných vyšetrení poskytuje vyšetrenia hormónov štítnej žľazy, reprodukčnej endokrinológie a tehotenstva, kostných a tumorových markerov, receptorov, vitamínov, elektroforetickú separáciu plazmatických bielkovín a imunofixačnú detekciu a identifikáciu monoklonálnych hypergamaglobulinémií (paraproteinémií). Biologický materiál na všetky druhy vyšetrení (zrážavá a nezrážavá krv a moč) preberáme od 7:00 – 15:30 hod. na Centrálnom príjme biologického materiálu AdLa s.r.o. v areáli FNsP J.A.Reimana na ul. Jána Hollého 14 v Prešove. Výsledkové listy biochemických vyšetrení vydávame po skončení analýzy, kontrole a autoverifikácii výsledkov priebežne počas dňa v papierovej aj v elektronickej forme. Zobrazovanie výsledkov je prístupné aj v reálnom čase webovým klientom WebLims a poskytujeme aj elektronickú možnosť vytvárania žiadanky. Spolupracujúcim lekárom bezplatne poskytujeme jednorazový odberový materiál a zvoz biologického materiálu zdarma.
Laboratórium klinickej hematológie

Spektrum vyšetrení v naších hematologických laboratóriách je široké. Okrem rutinného vyšetrenia krvného obrazu poskytujeme základné vyšetrenia koagulačných testov, testy spojené s diagnostikou antifosfolipidového syndrómu, imunohematologické vyšetrenia / krvné skupiny a Rh faktor, anti-trombocytárne a anti-leukocytárne protilátky. Taktiež diagnostikujeme širkú škálu onkohematologických ochorení na prietokovom cytometri. Naše hematologiké laboratóriá sú vybavené modernou laboratórnou technikou a erudovaným tímom laboratórnych pracovníkov.

Laboratórium klinickej imunológie a alergológie
  • poskytuje komplexnú imunologickú diagnostiku systémových autoimunitných ochorení využitím imunofluorescenčných, enzýmimunoanalytických i blotových metód.
  • vykonáva vyšetrenia špecifických IgE, autoimunity, HLA typizáciu I. triedy sérologicky, stanovenie antigénu HLA B27 a stanovenie alel DQ2, DQ8 metódou PCR, vyšetrenie celulárnej imunity a test oxidatívneho vzplanutia, podieľa sa na diagnostike hematologických malignít imunofenotypizáciou periférnej krvi a kostnej drene, rovnako aj imunofenotypizáciu bronchoalveolárnej laváže.
  • metódou prietokovej cytometrie FlowCAST realizuje stanovenie liekovej alergie (antibiotiká, analgetiká, anestetiká, kontrastné látky…), potravinovej alergie (vybrané potraviny a aditíva) a iné (chloramín T).
Naše pracovisko ako jediné ponúka vysoko špecializovanú diagnostiku neuroimunológie. V rámci diagnostiky potravinovej inolerancie vykonávame kompletnú laboratórnu diagnostiku celiakie vrátane stanovenia HLA DQ2, DQ8, ako aj diagnostiku intolerancie základných potravín : kravského mlieka a jeho zložiek, vajíčka a sóje. V diagnostike alergických ochorení ponúkame vyšetrenie špecifického IgE na 116 alergénov, vyšetrenie ECP, tryptázy i špecifického IgG4. Pre cielenú imunoterapiu ponúkame ako novinku komponentovú diagnostiku špecifického IgE.   Vyšetrenie celulárnej imunity je na našom úseku akreditovanou činnosťou. Poskytovaná široká paleta vyšetrení je vykonávaná na analytických systémoch od renomovaných firiem. Kvalita práce kolektívu vysoko erudovaných pracovníkov je potvrdená úspešnou účasťou v externých hodnoteniach kvality ako ak Slovenskou národnou akreditačnou službou.
Laboratórium klinickej mikrobiológie
Zabezpečuje vyšetrenia infekčnej sérológie, virológie a molekulárnej diagnostiky. Vírusová sérológia stanovuje etiologické agens pri respiračných, gastrointestinálnych a pohlavných ochoreniach. Pomocou metodiky polymerázovej reťazovej reakcie (PCR) stanovujeme široké spektrum urogenitálnych, pľúcnych a iných infektov, vrátane Borrelie burgdorferi sensu lato a niekoľkých druhov vírusov. Mycobacterium tuberculosis vyšetrujeme ako aktívnu infekciu pomocou PCR metodiky alebo latentnú infekciu pomocou T-SPOT TB testu patriacemu do skupiny IGRA testov (Interferon Gama Release Assay).
Laboratórium klinickej biochémie, imunochémie a hematológie, MUČO, Kováčska 15, Prešov
AdLa s.r.o. MUČO poskytuje základné biochemické a vybrané imunochemické vyšetrenia, základné a všeobecné hematologické a špeciálne koagulačné vyšetrenia. Biologický materiál na vyšetrenie sa preberá na Centrálnom príjme biologického materiálu AdLa s.r.o., Kováčska 15 (MUČO), v čase od 7:00 – 15:30 hod. U diabetikov sa kapilárny odber krvi na vyšetrenie glykémie vykonáva v čase od 7:00 – 10:00 hod. Odberové súpravy dodáva bezplatne dopravná služba na požiadanie klientov AdLa s.r.o.   Klinická biochémia prijíma biologický materiál na všetky základné a špeciálne biochemické vyšetrenia a na všetky imunochemické vyšetrenia. CRP, ABR, glykémiu, chemické vyšetrenie moču a sedimentu a kalprotektínu vykonáva v statimovom režime na počkanie.   Hematológia vykonáva všetky základné a všeobecné hematologické a špeciálne koagulačné vyšetrenia v statimovom režime. Informácie ☎ 051 7702 630
Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Rožňava
Vykonáva základné biochemické, hematologické a koagulačné vyšetrenia.