Informácie pre dlhodobo sledovaných pacientov


Kontrolné vyšetrenia sa uskutočňujú v 3 – 12 mesačných intervaloch podľa závažnosti stavu pacienta. Termín plánovanej kontroly je vždy odporučený. Môžete sa objednať vopred telefonicky alebo osobne. V prípade nevyhovujúceho termínu, je pacient povinný sa odhlásiť a umožní ošetrenie inému pacientovi. Môžete sa aj ráno osobne zapísať do zoznamu pacientov podľa možností ambulancie. Akútne život ohrozujúce stavy v alergológii majú prednosť pred objednanými aj neobjednanými pacientmi a pacientmi s prednostným ošetrením. Akútny pacient sa ihneď a dôrazne hlási sestre. Akútne neplánované vyšetrenie pri zhoršení zdravotného stavu si dohodnite telefonicky. Pri vstupe do ambulancie si vypnite mobilný telefón.  Je potrebné dbať na včasný príchod, ohlásiť sa sestre a predložiť preukaz poistenca. Každému pacientovi sa snažíme vytvoriť optimálny časový priestor pre jeho zdravotné ťažkosti, diagnostiku a plán liečby. Čas objednania je len orientačný, preto si nechajte časovú rezervu na pobyt v našej ambulancii. Meškanie je spôsobené ošetrením akútnych pacientov a časom stráveným s pacientom ošetreným pred vašou návštevou. Lieky sú pacientovi písané na dobu 2 mesiacov. Pacient je povinný predložiť lekársku správu z vyšetrenia svojmu praktickému lekárovi, ktorý počas 6 mesiacov môže predpísať aj doporučené lieky. Priepustku od zamestnávateľa alebo potvrdenie pre potreby školy potvrdí sestra bezplatne. Po 3 rokoch od poslednej kontroly je dokumentácia uchovávaná podľa zákona v archíve. Ak sa pacient rozhodne z akýchkoľvek dôvodov pre zmenu odborného lekára, požiada osobne alebo prostredníctvom nového odborného lekára o výpis z dokumentácie. Výpis bude do 7 dní zaslaný odbornému lekárovi. Dokumentáciu do rúk pacienta podľa zákona nevydávame.