Svetový deň tuberkulózy


Svetový deň tuberkulózy (TBC), ktorý si na celom svete pripomíname 24. marca, poskytuje príležitosť zdôrazniť problém, ktorý má dramatické zdravotné, sociálne a ekonomické dôsledky – infekciu tuberkulózou. Súčasné povedomie ľudí o tuberkulóze je stále veľmi nízke, preto o nej treba hovoriť medzi odbornou aj laickou verejnosťou, pretože môže zasiahnuť kohokoľvek a kedykoľvek.

Tuberkulóza, ochorenie spôsobené baktériou Mycobacterium tuberculosis. Najčastejšie postihuje pľúca ( 80% – 90%) a prenáša sa z človeka na človeka vzdušnou cestou – inhaláciou infikovaných kvapôčiek. TBC, ktorá je jednou z 10 hlavných príčin úmrtí na celom svete, je liečiteľná a dá sa jej predchádzať.

Aktívna forma tuberkulózy

Tuberkulóza predstavuje granulomatózne ochorenie, ktoré vzniká v dôsledku infekcie baktériou Mycobacterium tuberculosis. Ochorenie sa v tele vyvíja pomaly, môže trvať niekoľko mesiacov, kým sa prejavia jeho príznaky. Poukazovať na TBC môže ktorýkoľvek z týchto príznakov: slabosť, horúčka, kašeľ, chudnutie.

25% ľudskej populácie má latentnú tuberkulózu

Vzhľadom na dobrý imunitný systém hostiteľského organizmu sa u väčšiny ľudí infekcia týmto mikroorganizmom nevyvinie do aktívnej formy spôsobujúcej TBC. Latentná tuberkulózna infekcia vzniká po usídlení tuberkulóznych mykobaktérií v hostiteľovi. Infekcia má za následok tvorbu špecifických obranných mechanizmov, ktoré zabraňujú množeniu usídlených a prežívajúcich tuberkulóznych mykobaktérií. Ochorenie prebieha asymptomaticky, čiže nie je možné ho detegovať bežnými diagnostickými metódami. Latentnú infekciu možno preukázať imunologickými testami, ktoré sú zamerané na obranné mechanizmy hostiteľa.

Diagnostika latentnej tuberkulózy

Doterajšie metódy detekcie prítomnosti M. tuberculosis sa zameriavali na prítomnosť aktívnej formy ochorenia. V snahe priniesť nové poznatky v tejto oblasti boli vyvinuté nové testy, zameriavané na uvoľňovanie cytokínu IFN-γ (interferón-gama), ktorý poukazuje na infikovaných jedincov.

V laboratóriu AdLa sa zameriavame na diagnostiku latentnej tuberkulózy vo forme IGRA (Interferon Gama Release Assay) testov. Tieto testy slúžia na diagnostiku latentnej tuberkulózy a sú založené na dôkaze a následnej kvantifikácii IFN-γ. Ten je produkovaný antigén-špecifickými efektorovými T-lymfocytmi infikovaného jedinca po stimulácii mykobakteriálnymi antigénmi. Prítomnosť týchto cytokínov je detegovaná pomocou imunologickej metódy ELISA v prípade QuantiFERON-TB testu alebo metódou ELISPOT v prípade T.SPOT testu, ktoré majú okrem vysokej špecifickosti aj vysokú citlivosť.

Včasnou diagnostikou môžeme odhaliť alebo predísť prípadnému prechodu na aktívnu formu ochorenia. Včasná diagnostika latentnej tuberkulózy a okamžité zahájenie profylaktickej liečby môžu zabrániť rozvoju ochorenia. Predovšetkým sa jedná o pacientov, ktorí podstupujú

imunosupresívnu liečbu

. U týchto pacientov je súčasťou rutinného vyšetrenia i sledovanie prítomnosti latentnej tuberkulóznej infekcie. Latentná tuberkulóza môže byť podávaním biologických preparátov reaktivovaná, čo v laboratórnej praxi znamená konverziu prvotne negatívneho výsledku IGRA testu na pozitívny.

Tuberkulóza na Slovensku a na Ukrajine

V Slovenskej republike je najrizikovejšou oblasťou s najvyšším výskytom TBC za rok 2020 oblasť východného Slovenska, t.j. Prešovský kraj a Košický kraj, čo činí približne 5 prípadov na 100 000 obyvateľov a najnižší výskyt zaznamenávame v Banskobystrickom a Nitrianskom kraji – 1 prípad na 100 000 obyvateľov. V roku 2020 boli v Slovenskej republike hlásené 4 prípady úmrtia na TBC. Úspešnosť liečby je vysoká vďaka najnovším diagnostickým metódam a správnej ambulantnej starostlivosti.

Podľa údajov WHO má Ukrajina 4. najvyššiu mieru výskytu TBC spomedzi 53 krajín európskeho regiónu WHO, pričom v roku 2020 bolo zaregistrovaných necelých 18 000 nových prípadov TBC. Zatiaľ čo miera výskytu TBC na Ukrajine za posledných 15 rokov výrazne klesla – z viac ako 127 prípadov na 100 000 ľudí v roku 2005, na 42 prípadov na 100 000 ľudí v roku 2020, prevalencia TBC, ako aj úroveň úmrtnosti zostávajú v krajine vysoké. Rezistentná forma TBC (DR-TB) zostáva v krajine hrozbou pre verejné zdravie. Hodnoty sa považujú za vysoké v porovnaní s inými krajinami v regióne.

LITERATÚRA:

1. Solovič I., Klimentová Z.: Latentná tuberkulózna infekcia a biologická liečba. Via practica 2013, 10 (3–4).

2. Frieden T.R., Sterling T.R., Munsiff S.S., Watt C.J., Dye C .: Tuberculosis. Lancet 2003, 362:887 – 899.

3. Solovič I.: Spoločné vyhlásenie TBNET – Riziko vzniku tuberkulózy pri liečbe TNF antagonistami. Stud. Pneumol. Phtiseol., 71, 2011, č.1, s. 15 – 21.

4. WHO. World Tuberculosis Day: supporting Ukraine in scaling up TB diagnosis and treatment. 2022.

https://www.euro.who.int/en/countries/ukraine/news/news/2021/3/world-tuberculosis-day-supporting-ukraine-in-scaling-up-tb-diagnosis-and-treatment

5. Úrad verejného zdravotníctva. Informačný leták pre osoby s latentnou TBC infekciou (LTBCI). 2014.

https://www.lenus.ie/bitstream/handle/10147/565677/Slovakian+Information+for+People+with+LTBI.pdf;jsessionid=FC45A95741520DB9EEFE2836C0087270, sequence=9

6. NCZI. TUBERKULÓZA. 2021. https://www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Tematicke_statisticke_vystupy/Tuberkuloza_ine_choroby_dychacej_sustavy/Tuberkuloza/Pages/default.aspx