Neistota výsledku merania


Laboratórne vyšetrenia jednotlivých ukazovateľov sú meraním fyzikálnych veličín, ktoré sú vždy merané s určitou nepresnosťou. Zdrojmi nepresností môžu byť meracie prístroje, pracovné postupy, faktory preanalytickej fázy a ďalšie rušivé vplyvy. Výsledky meraní v laboratórnej diagnostike sú teda odhadom skutočnej koncentrácie (množstva, obsahu) skúmaných látok. Preto je potrebná ľahko použiteľná a zrozumiteľná charakteristika spoľahlivosti laboratórnych výsledkov, aby ich lekár mohol správne interpretovať a posúdiť. Miera odchýlky nameranej hodnoty od jej skutočnej hodnoty sa doteraz vyjadrovala pomocou klasickej chyby merania. V súčasnosti sa v laboratórnej diagnostike prechádza na nové vyjadrovanie kvality výsledkov pomocou tzv. neistoty. Neistota výsledku merania charakterizuje rozsah hodnôt (interval tolerancie), ktorý je možno racionálne priradiť ku meranej veličine. Zjednodušene povedané je to rozptyl hodnôt meranej veličiny okolo výsledku merania, ktorý podľa očakávania obsahuje skutočnú hodnotu meranej veličiny. Vyjadruje sa pomocou kombinovanej štandardnej neistoty a rozšírenej neistoty. Rozšírená neistota je dvojnásobkom hodnoty kombinovanej štandardnej neistoty a to z dôvodu väčšej pravdepodobnosti pokrytia skutočnej hodnoty meranej veličiny (pre pravdepodobnosť 95,45 % je koeficient pokrytia rovný 2). Laboratóriá AdLa, s.r.o., Prešov vyjadrujú neistotu výsledku merania ako U, t. j. rozšírená neistota merania určená s koeficientom k = 2 vyjadrená v % z výsledkov meraní.

Príklad: Výsledok vyšetrenia glukózy = 5,55 mmol/l. Rozšírená neistota pre glukózu U (k=2) = 4% (prepočtom na bodový odhad výsledku 5,55 mmol/l dostaneme neistotu v absolútnych jednotkách 0,22 mmol/l). Výsledok sa vyjadruje ako 5,55 ± 0,22 mmol/l. Výsledok sa interpretuje ako hodnota, ktorá sa nachádza v medziach intervalu 5,33 – 5,77 mmol/l.

Aktuálne hodnoty rozšírených neistôt pre akreditované skúšky sú dostupné na vyžiadanie v ML AdLa s.r.o. (+421 51 7707418)