Akreditované pracovisko pre vzdelávanie lekárov


Na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR

č. S04871-2018-OZdV-3 zo dňa 10.04.2018 bola naša firma

Analyticko-diagnostické laboratórium a ambulancie s.r.o.

určená ako akreditované pracovisko

Univerzity Komenského v Bratislave

a

Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine

pre praktickú časť vzdelávania lekárov v špecializačnom študijnom odbore

KLINICKÁ IMUNOLÓGIA A ALERGOLÓGIA