Fagocytóza – upozornenie


Deficity prirodzenej zložky imunitného systému (IS) zahŕňajú predovšetkým poruchy komplementu a fagocytózy. Najčastejšími genetickými poruchami prirodzenej obranyschopnosti sú rôzne defekty migrácie buniek, poruchy fagocytárnej a ničivej aktivity neutrofilných granulocytov, monocytov a makrofágov, ktoré sú založené na deficite myeloperoxidázy (MPO) a deficite glukóza -6-fosfát dehydrogenázy (G6PD). Všetky tieto nedostatky vedú k vážnym chronickým infekciám špecifických patogénov. Výsledkom týchto  genetických porúch je zníženie intenzity respiračného vzplanutia, fagocyty nie sú schopné účinne zničiť intracelulárne, pohltené patogény. Preto Vám na základe našich dlhoročných skúseností ponúkame možnosť stanovenia fagocytárnej aktivity a oxidatívneho vzplanutia granulocytov metódou prietokovej cytometrie. Metóda oxidatívneho vzplanutia našla svoje nezastupiteľné miesto v laboratórnej diagnostike a nahrádza klasickú metódu fagocytózy. Test je založený na meraní respiračného vzplanutia neutrofilných granulocytov po ich stimulácii inaktivovanými baktériami E. coli. Po pohltení baktérií je vo fagocytoch aktivovaná NADP-oxidáza, ktorá spustí respiračné (oxidačné) vzplanutie. Vznikajúce reaktívne medziprodukty vo vnútri buniek oxidujú dihydrorodamín 123 (DHR123) na fluorescenčný rodamín 123, ktorý je detegovaný prietokovým cytometrom. Od 1. februára 2019 vyšetrujeme počet granulocytov s respiračným vzplanutím  (fagocytárna aktivita, FA) a stimulačný index SI (pomer pozitívnych granulocytov stimulovanej vzorky a negatívnych granulocytov kontrolnej vzorky). Veríme, že stanovenie fagocytózy metódou prietokovej cytometrie bude pre Vás prínosom v diagnostike porúch fagocytózy. Tešíme sa na spoluprácu s Vami. V prípade akýchkoľvek otázok volajte na č.t.:  +421517731494 / klapka 33 Odber: ako na fagocytózu (skúmavka s heparínom).                                     Vyšetrenie: denne